Послуги страхової компанії

Спеціалізацією щодо надання послуг Компанією є страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ та добровільне страхування майна.

Предметом договору добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ можуть бути майнові інтереси, що не суперечать закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, таким як:
- будівлі виробничого призначення, споруди, промислові споруди, школи, готелі, офіси, лікарні, аеропорти і т.д. і т.п.;
- устаткування, передавальні пристрої, машини, обладнання і інвентар;
- товарно-матеріальні цінності (в тому числі сировина, матеріали, напівфабрикати), які придбав Страхувальник, товарно-матеріальні цінності, які виготовлені Страхувальником, незавершене виробництво, готова продукція, та інше майно, яке належить Страхувальнику та відображене у його балансі (для юридичних осіб);
- майно, отримане Страхувальником внаслідок законних договірних відносин;
- обладнання, внутрішнє та/або зовнішнє  оздоблення будівель та/або приміщень (в тому числі офісних), які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику в користування;
- житлові будівлі, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі (в тому числі їх обладнання та оздоблення), які знаходяться на земельній ділянці, яка належить або відведена Страхувальнику або члену його родини, та які належать фізичним особам на правах приватної власності або знаходяться в їх користуванні згідно з законодавством;
- предмети інтер'єру, елементи оздоблення та обладнання квартир, що знаходяться в приватній власності Страхувальника – фізичним особам або в будинках державного та громадського фонду;
- інше майно, передбачене договором страхування.
Страхування розповсюджується на майно, яке належить Страхувальнику на правах власності, а також на майно, яким Страхувальник володіє і/або розпоряджається і/або користується за договором найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави, підряду, перевезення та управління майном тощо.
Договір страхування може бути укладений за умови страхування всього майна у повному обсязі або вибіркового страхування майна.
При страхуванні всього майна за бажанням Страхувальника договір страхування може бути укладений у повній вартості або у визначеній частці (відсотку).
На підставі цих Правил на окремих умовах, встановлених договором страхування, можуть бути застраховані:
1. Книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів).
2. Музичні інструменти, люстри, меблі, килими.
3. Ювелірні вироби.
4. Колекції, картини, скульптури, антикваріат.
5. Мисливська зброя.
6. Особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування Страхувальника.
7. Радіоапаратура, відеотехніка, кіно - та фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади.
Страхуванню не підлягають:
1. Будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а  також майно, що розташоване в них.
2. Будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії їх виконання.
3. Майно, що розташоване на території страхового захисту (на території дії договору страхування), але не є власністю Страхувальника і не знаходиться в його розпорядженні, користуванні згідно з чинним законодавством.
4. Майно, яке не забезпечене відповідним наглядом, наприклад, на балконах, лоджіях.
5. Зношені будівлі, які використовуються не за призначенням.
6. Будівлі, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвал, зсув, повінь або інші стихійні явища з моменту оголошення про їх загрозу або укладання компетентними органами відповідного документу про можливість такої загрози.
7. Ордена, медалі, іменні знаки та нагороди.
8. Коштовні метали в самородках, злитках, дроті або у вигляді хімічного посуду.
9. Слайди та фотознімки, аудіо - та відеокасети із записами.
10. Предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій).
11. Птахи, тварини.
12. Кімнатні рослини, квітково-декоративні культури, посіви та інші насадження, включаючи саджанці та насіння.
Страховим випадком є подія, передбачувана договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику за матеріальний збиток, завданий визначеному договором застрахованому майну, внаслідок:
1. Пожежі, вибуху, влучення блискавки.
2. Смерчу, урагану, бурі, шторму, тайфуну.
3. Сходу снігових лавин, обвалів, оповзнів, селі.
4. Повені, паводку, зливи, граду.
5. Просідання ґрунту, затоплення ґрунтовими водами.
6. Падіння дерев, каміння.
7. Землетрусу.
8. Падіння повітряних суден, апаратів, їх частин, уламків.
3.3. За бажанням Страхувальника майно може бути застраховано як від всіх, так і від окремих з перерахованих груп (видів) ризиків.
При цьому вищевказані групи (види) ризиків повинні бути конкретизовані в залежності від причин їх виникнення наступним чином:
Під ризиком "Пожежа" розуміється ймовірність виникнення збитку внаслідок знищення або пошкодження  предмету договору страхування вогнем, здатним самостійно поширюватися за межами місць, спеціально призначених для його розведення та підтримання, а також внаслідок знищення або пошкодження  предмету договору страхування продуктами згоряння та заходами пожежогасіння, які вживаються з метою запобігання подальшого розповсюдження вогню.
При цьому по договору страхування не відшкодовуються (не покриваються страховим захистом) такі майнові збитки:
1) Збиток, спричинений продуктами горіння і заходами пожежогасіння, якщо пожежа виникла за межами території страхування, обумовленої договором.
2) Збиток, причинений внаслідок впливу корисного (робочого) вогню або тепла, необхідного для процесу обробки, ремонту або з іншою метою (наприклад, для сушіння, варіння, прасування, копчення, жаріння, гарячої обробки або плавлення металів та ін.).
3) Збиток, спричинений повільним виділенням тепла при бродінні, гнитті або інших уповільнених екзотермічних реакціях, які протікають внаслідок природних якостей майна.
4) Збиток, причинений внаслідок запалення виробничого обладнання, побутових електроприладів, електронної апаратури і оргтехніки, якщо дане запалення не було причиною виникнення подальшої пожежі.
5) Збиток, нанесений механізмам з двигунами внутрішнього згоряння при вибухах, що виникли в камерах згоряння.
6) Збиток від самозапалення, що виникло внаслідок природних властивостей майна.
3.3.2. Під ризиком"Вибух" розуміють ймовірність виникнення збитку внаслідок знищення або пошкодження застрахованого договору в разі швидкого одночасного викиду енергії.
Вибух - це стрімкий процес звільнення великої кількості енергії в обмеженому обсязі за короткий проміжок часу, оснований на прагненні газів до розширення. Вибухом резервуара (парового котла, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та інших аналогічних пристроїв) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуару стають розірваними у такій мірі, що стає можливим вирівнювання тиску всередині та зовні резервуару.
Страхуванням не покриваються збитки, заподіяні вибухами, що протікають у камерах згоряння двигунів внутрішнього згоряння або аналогічних машин та агрегатів.
Збитки, завдані майну вибухами вибухових речовин, відшкодуванню не підлягають.
Під ризиком "Влучення блискавки" розуміють збиток, викликаний безпосереднім знищенням, руйнуванням майна внаслідок влучення блискавки, а саме збитки від теплової дії блискавки (включаючи збитки від спалення і уламків) та збитки внаслідок руйнівної дії на майно тиску повітря, викликаного блискавкою. Збитки, що були нанесені електричним установкам блискавкою, підлягають відшкодуванню тільки в тому випадку, якщо блискавка безпосередньо фізично перейшла на пошкоджені при цьому електричні установки.
Збитки від вихру, бурі, урагану, смерчу або іншого руху повітряних мас, викликаного природними процесами у атмосфері, відшкодовуються лише у тому випадку, якщо швидкість вітру, що заподіяв збиток, перевищувала 55 км/год. Швидкість вітру підтверджується довідками відповідних установ Гідрометцентру.
Не підлягають відшкодуванню збитки, які виникли внаслідок проникнення у застраховані приміщення дощу, снігу, граду або бруду крізь незачинені вікна, двері, а також через отвори, що виникли внаслідок ветхості, будівельних дефектів, або інші отвори в будівлях, якщо ці отвори не виникли внаслідок бурі, вихру, урагану або смерчу.
В разі страхування від повені або затоплення не підлягають відшкодуванню збитки від пошкодження водою внаслідок зруйнування (пошкодження) гідростанції, греблі, а також збитки, викликані пошкодженням (протіканням) даху застрахованих будівель, споруд.
Збитки від зсуву, осідання або іншого руху ґрунту не підлягають відшкодуванню в тому випадку, якщо вони викликані проведенням вибухових робіт, вийманням ґрунту із котлованів або кар'єрів, засипкою пустот або проведенням земляних робіт, а також добуванням або розробкою родовищ твердих, рідких або газоподібних корисних копалин.
Збитки від землетрусу підлягають відшкодуванню лише у тому випадку, якщо при проектуванні, будівництві та експлуатації застрахованих будівель та споруд певним чином враховувались сейсмічні та геологічні умови місцевості, в якій розташовані ці будівлі та споруди.
Під ризиком " Падіння повітряних суден, апаратів, їх частин, уламків ” розуміють збиток, заподіяний застрахованому  предмету договору страхування внаслідок падіння літальних апаратів, що пілотуються, їх частин (уламків), а також речей, що випали з цих літальних апаратів.
Обсяг відповідальності Страховика може бути розширений. Додатково договором страхування може передбачатись відшкодування всіх необхідних та доцільно проведених витрат, що понесені Страхувальником за згодою Страховика на:
- заходи по розбиранню і/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, виконані для рятування майна і/або з метою зменшення збитків.
- прибирання вказаної у договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. Необхідність перерахованих витрат визначається Страховиком.
Страхування розповсюджується на страхові випадки, які наступили в період дії договору. Якщо страховий випадок відбувся в період дії договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальник доведе, що нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про ці причини.
До страхових випадків не відносяться і Страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо шкода  предмету договору страхування спричинена:
1. внаслідок ядерного інциденту, впливу іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення;
2. будь-якими військовими діями, а також маневрами або іншими військовими заходами;
3. громадянською війною, народними заворушеннями різного роду та страйками;
4. в результаті конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, які здійснюються згідно розпорядження військової чи цивільної влади та політичних організацій в країні Страхувальника;
5. стихійними явищами, - при об'явленні території місцезнаходження майна, що підлягає страхуванню, зоною стихійного лиха до моменту укладання договору страхування.
6. пошкодженням вогнем не через пожежу, а внаслідок обробки застрахованого майна вогнем, теплом або шляхом іншого термічного впливу з метою їхньої переробки, наприклад:
для сушіння, варіння, прасування, копчення, смаження, гарячої обробки або плавлення металів і т. ін;
7. виникненням вогню через тління, підземний вогонь;
8. внаслідок корозії, гниття, зносу, самозапалення та інших природних властивостей окремих предметів;
9. внаслідок пошкодження машин, обладнання і транспортних засобів в результаті їх внутрішніх пошкоджень, які не спричинені ніякими зовнішніми факторами;
10. внаслідок дії нормальних погодних умов, які є звичайними для даної пори року;
11. внаслідок застосування матеріалів та конструкцій, забракованих відповідними компетентними органами;
12. внаслідок виплати штрафів;
13. внаслідок заміни, ремонту або виправлення без згоди Страховика дефектних матеріалів, і конструкцій, обладнання або їх частин;
14. внаслідок надмірних витрат коштів, без згоди Страховика спричинених змінами методів діяльності, проведенням модернізації безпосередньо перед моментом нанесення збитку, проведенням допоміжних заходів;
15. внаслідок ветхості  предмету договору страхування, часткового його руйнування або пошкодження внаслідок довгострокової експлуатації або будівельних дефектів;
16. падінням конструктивних елементів і уламків (частин) застрахованого майна (споруди, агрегату тощо), внаслідок часткового зруйнування або пошкодження цього майна внаслідок ветхості (зносу) і/або його виробничих (будівельних) дефектів;
17. внаслідок вологості всередині приміщення (пліснява, грибок й т.п.);
18. внаслідок затоплення майна, котре зберігалося в підвальних або інших приміщеннях такого типу на відстані менш 20 см від поверхні полу;
19. внаслідок повного вимушеного раптового (неупередженого) припинення робіт на застрахованих спорудах, агрегатах тощо;
20. непрямими збитками, а саме - втраченою вигодою, втратою прибутку і т.п.;
21. внаслідок зупинок виробничого процесу, котрі мали місце внаслідок страхових випадків;
22. до початку страхування, але була виявлена тільки після укладання договору страхування.

Предметом договору добровільного страхування майна можуть бути майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, таким як:
- будівлі виробничого призначення, споруди, промислові споруди, школи, готелі, офіси, лікарні, аеропорти і т.д. і т.п.;
- устаткування, передавальні пристрої, машини, обладнання і інвентар;
- товарно-матеріальні цінності (в тому числі сировина, матеріали, напівфабрикати), які придбав Страхувальник, товарно-матеріальні цінності, які виготовлені Страхувальником, незавершене виробництво, готова продукція, та інше майно, яке належить Страхувальнику та відображене у його балансі (для юридичних осіб);
- майно, отримане Страхувальником внаслідок законних договірних відносин;
- обладнання, внутрішнє та/або зовнішнє  оздоблення будівель та/або приміщень (в тому числі офісних), які або належать Страхувальнику, або передані Страхувальнику в користування;
- житлові будівлі, квартири, дачні (садові) будинки та господарські будівлі (в тому числі їх обладнання та оздоблення), які знаходяться на земельній ділянці, яка належить або відведена Страхувальнику або члену його родини, та які належать фізичним особам на правах приватної власності або знаходяться в їх користуванні згідно з законодавством;
- предмети інтер'єру, елементи оздоблення та обладнання квартир, що знаходяться в приватній власності Страхувальника – фізичним особам або в будинках державного та громадського фонду;
- інше майно, передбачене договором страхування.
Страхування за цими Правилами розповсюджується на майно, яке належить Страхувальнику на правах власності, а також на майно, яким Страхувальник володіє і/або розпоряджається і/або користується за договором найму, оренди, лізингу, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави, підряду, перевезення та управління майном тощо.
Договір страхування може бути укладений за умови страхування всього майна у повному обсязі або вибіркового страхування майна.
При страхуванні всього майна за бажанням Страхувальника договір страхування може бути укладений у повній вартості або у визначеній частці (відсотку).
Якщо це встановлено договором страхування, можуть бути застраховані:
1. Книги (в тому числі рукописи, бухгалтерські і ділові книги), журнали (в тому числі журнали креслень, схем, планів).
2. Музичні інструменти, люстри, меблі, килими.
3. Ювелірні вироби.
4. Колекції, картини, скульптури, антикваріат.
5. Мисливська зброя.
6. Особисті речі (одяг, білизна, взуття) за постійним місцем проживання або за місцем тимчасового перебування Страхувальника.
7. Радіоапаратура, відеотехніка, кіно - та фотоапаратура, електронно-обчислювальні машини та електроприлади.
Страхуванню не підлягають:
1. Будівлі і споруди, конструктивні елементи і системи, які знаходяться в аварійному стані, а  також майно, що розташоване в них.
2. Будівельно-монтажні роботи на будь-якій стадії їх виконання.
3. Майно, що розташоване на території страхового захисту (на території дії договору страхування), але не є власністю Страхувальника і не знаходиться в його розпорядженні, користуванні згідно з чинним законодавством.
4. Майно, яке не забезпечене відповідним наглядом, наприклад, на балконах, лоджіях.
5. Зношені будівлі, які використовуються не за призначенням.
6. Будівлі, які знаходяться у зоні, якій загрожують обвал, зсув, повінь або інші стихійні явища з моменту оголошення про їх загрозу або укладання компетентними органами відповідного документу про можливість такої загрози.
7. Ордена, медалі, іменні знаки та нагороди.
8. Коштовні метали в самородках, злитках, дроті або у вигляді хімічного посуду.
9. Слайди та фотознімки, аудіо - та відеокасети із записами.
10. Предмети релігійного культу (окрім офіційно зареєстрованих колекцій).
11. Птахи, тварини.
12. Кімнатні рослини, квітково-декоративні культури, посіви та інші насадження, включаючи саджанці та насіння.

Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховим випадком є подія, передбачувана договором страхування, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику за матеріальний збиток, завданий визначеному договором застрахованому майну, внаслідок:
1. Впливу води з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем.
а) Причиною настання збитків є дія на застраховане майно води (або інших рідин) внаслідок пошкоджень водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем якщо перераховані системи розташовані на території, обумовленій договором страхування.
б) При страхуванні будівель та споруд при цьому також відшкодовуються:

 1. витрати на усунення пошкоджень трубопроводів визначених вище систем, що знаходяться безпосередньо в застрахованих будівлях (спорудах), але тільки при необхідності заміни пошкоджених труб по кожному страховому випадку, в межах вартості двох погонних метрів цих труб;
 2. витрати на усунення збитків від пошкоджень безпосередньо з'єднаних з визначеними вище системами кранів, вентилів, баків, ванн, радіаторів, опалювальних котлів, бойлерів тощо внаслідок раптового замерзання цих систем;
 3. витрати на розморожування трубопроводів цих систем;
 4. витрати на розчищенню приміщень застрахованих будівель (споруд) від наслідків страхового випадку.

в)  Якщо це встановлено договором страхування, відшкодовуються:

 1. збитки від пошкоджень, які завдано машинам, обладнанню, котлам, електроустаткуванню, що використовуються для промислових та комерційних цілей;
 2. збитки від пошкодження застрахованого майна гарячим або конденсованим паром;

г) Не відшкодовуються збитки від раптового включення протипожежних систем, яке сталося внаслідок:

 1. дії високої температури, що виникла при пожежі;
 2. ремонту (реконструкції) застрахованих будівель (споруд);
 3. монтажу (ремонту, демонтажу, заміні) конструкції цих систем;
 4. будівельних дефектів або дефектів цих систем, про які було відомо або повинно бути відомо Страхувальнику до настання страхового випадку.

д) Не відшкодовуються також наступні збитки:

 1. від пошкодження застрахованого майна рідиною (водою) внаслідок дії причин інших, ніж вказані в п. 3.2.1 цих Правил, наприклад проникнення в приміщення з застрахованим майном рідин, в тому числі дощу, снігу, граду і бруду через незачинені вікна, двері, а також через отвори, зроблені спеціально, або які виникли внаслідок ветхості або будівельних дефектів;
 2. від підвищеної вологості всередині приміщення внаслідок прибирання і чищення приміщень або застрахованого майна, підтоплення внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод;
 3. спричинені заходами пожежогасіння, які виконувалися з метою запобігання подальшому поширенню вогню;
 4. від заливання рідиною застрахованого майна, яке зберігалося в підвальних, цокольних приміщеннях на відстані менш 20 см від поверхні полу;
 5. внаслідок дії інших, ніж визначених причин, наприклад механічної дії підвищеного тиску, гідрошвидкісного напору, гідравлічного удару рідини тощо;
 6. спричинені природним зносом, або протиправними діями відносно них з боку третіх осіб;
 7. непрямі збитки (втрата прибутку, води, пара, електроенергії, тепла тощо);
 8. збитки (витрати), завдані застрахованому майну внаслідок причин, якщо визначені в ньому системи розташовані не на території, обумовленій договором страхування.

2. Пошкодження (биття) віконного скла, дзеркал та вітрин.
а) Причиною завдання збитків є раптова (випадкова) механічна дія на застраховане віконне скло, дзеркала, вітрини і аналогічні вироби з скла фізичних сил, що приводить до їх биття (пошкодження, руйнування, знищення).
б) Страхуванню підлягають віконне і дверне скло, скляні стіни, двері, перегородки, дзеркала, вітрини або інші аналогічні вироби із скла, які вже вставлені у віконні, вітринні або дверні рами, або змонтовані у місцях їх постійного розташування. Збитки перерахованим видам майна повинні бути завдані внаслідок їх випадкового, непередбаченого розбиття (биття), тобто порушення цілісності структури скла під дією на нього або раму, в якій воно розташоване, фізичних сил.
в) Якщо це встановлено договором страхування, можуть бути застраховані:
- рекламні світлові установки, які мають скляні деталі та неонові або аналогічні наповнені газом трубчасті скляні лампи;
- витрати на тимчасову заміну знищених, пошкоджених (розбитих) скляних предметів при неможливості їх термінової заміни склом, яке повністю аналогічне розбитому склу по розміру, товщині, технічним характеристикам тощо;
- витрати на монтаж (демонтаж) предметів та обладнання, що перешкоджають заміні розбитого скла (жалюзі, плівки, сітки, грати тощо);
- витрати на оренду, монтаж, демонтаж підйомників або риштувань, необхідних для заміни скла на високих поверхах споруд, будівель;
- витрати на заміну деталей, монтаж і запуск світлових рекламних установок з конструктивними елементами на основі скла, які були пошкоджені після настання страхового випадку;
- скляні предмети, розташовані в приміщеннях (будовах, спорудах), в яких будівельно - ремонтні роботи ще не завершено, або в приміщеннях (будовах, спорудах), які звільнені Страхувальником для проведення таких робіт або з інших причин на тривалий строк.
г) При цьому страховому відшкодуванню не підлягають збитки:
- пошкодження поверхні визначених скляних предметів (подряпини тощо);
- завдані внаслідок випадкового або навмисного фарбування визначених скляних предметів, в тому числі при безповоротній втраті склом прозорості;
- завдані внаслідок демонтажу або вилучення скляних предметів з віконних (вітринних, дверних) рам або інших місць їх постійного розташування;
- внаслідок дії на застраховані скляні предмети підвищеної температури (наприклад, дія на скло паяльних або кварцових ламп, різаків, гарячої води тощо з метою його руйнування або відтаювання, розморожування). Опалювальні прилади, плити, світлове рекламне устаткування повинні розташовуватись на відстані не менше 30 см від застрахованого скла;
- внаслідок дії стихійних явищ в навколишньому середовищі;
д) Якщо це передбачено договором страхування, після відновлення розбитого скла рівноцінним, договір страхування залишається чинним відносно нового скла, рівноцінного знищеному, при умові, що сторони договору на умовах цих Правил уклали додаткову угоду до договору, що є невід'ємною його частиною (адендум), і згідно якої Страхувальник зробив доплату страхового платежу за нове скло за строк від дати його встановлення до дати закінчення договору. Якщо заміна зроблена склом з більш високими експлуатаційними характеристиками, договір страхування припиняється в день такої заміни, і укладається новий договір страхування.
3. Протиправних дій третіх осіб.
а) Причиною завдання збитків є пошкодження, руйнування, знищення або втрата застрахованого майна внаслідок хуліганських дій, крадіжки, грабежу або розбою на території, визначеній в договорі страхування.
Хуліганські дії - навмисні дії осіб, що грубо порушують громадський порядок, встановлений загальноприйнятими суспільними нормами, наслідком яких стали пошкодження або знищення застрахованого майна на території дії договору страхування.
Крадіжка - таємне викрадення чужого застрахованого майна з території дії договору страхування внаслідок проникнення до місця розташування майна:
- з використанням відмичок, підроблених ключів, інших технічних засобів;
- або звичайним шляхом з таємним знаходженням в такому місці до його зачинення і подальшим використанням відмичок, підроблених ключів, інших засобів при виході з нього;
- або шляхом злому конструктивних елементів будівель і приміщень (вікон, дверей, стін тощо), де знаходиться застраховане майно;
- або шляхом злому конструктивних елементів обладнання, яке використовується для зберігання застрахованого майна (замків, стінок, дверцят шаф, сейфів тощо).
Підробленими визнаються ключі, виготовлені особою (або за її дорученням, з її відома), яка не мала законного права на розпорядження ними.
Грабіж - відкрите викрадення застрахованого майна з території дії договору страхування без насильства або з насильством, яке не є небезпечним для життя і здоров'я Страхувальника, його посадових осіб, в тому числі для осіб, на законних умовах виконуючих охорону застрахованого майна; а також якщо Страхувальник (його працівники або члени його сім'ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) під загрозою їх життю, здоров'ю передають (роблять можливою передання) застрахованого майна третім особам в межах місця дії договору страхування. Також вважається грабежем вилучення майна у Страхувальника (його працівників або членів його сім'ї, якщо їм тимчасово доручено застраховане майно) в період знаходження цих осіб у безпорадному стані, що не дозволяє їм надати опір такому вилученню, і якщо цей стан не є наслідком їх навмисних або грубих необережних дій.
Розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з застосуванням насильства, небезпечного для життя і здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства.
б) Якщо це встановлено договором страхування, можуть бути застраховані:
- витрати по прибиранню, розчистці приміщень після страхового випадку;
- витрати по усуненню пошкоджень, завданих внаслідок страхового випадку:
* даху, стелі, підлозі, замкам, вікнам (включаючи скло) і захисним ґратам споруд, які визначено як місце дії договору страхування;
* окремим рекламним стендам, вітринам (включаючи скло), якщо вони розташовані безпосередньо біля місця страхування;
- витрати по заміні замків, ключів до приміщень, ключі від яких були втрачені внаслідок страхового випадку, окрім ключів від касових сейфів та броньованих кімнат, сховищ;
- збитки внаслідок крадіжки, грабежу застрахованого майна, яке при здійсненні цих навмисних протиправних дій знаходилось у спеціальних сховищах або спеціальних місцях зберігання, тип, умови використання і ступінь безпеки яких були обумовлені договором страхування;
- збитки внаслідок страхових випадків, які сталися в службових приміщеннях, що використовуються не тільки Страхувальником та його посадовими особами і особами, що працюють у нього, але і іншими третіми особами;
- збитки, які обумовлені настанням страхового випадку внаслідок дії факторів підвищення ступеня страхового  ризику для застрахованого майна.
в) При цьому факторами підвищення ступеня страхового ризику вважаються такі дії, що здійснені без відома Страховика:
- усунення або заміна місце сховища на менш надійне сховище, ніж було визначено раніше, або зниження ступеню надійності місць зберігання майна;
- ремонт, переобладнання визначених договором страхування будівель, приміщень (в тому числі, що примикають до визначених місць), або встановлення на них будівельного риштування або підіймачів;
- звільнення на строк більше 60 діб визначених приміщень безпосередньо та приміщень, що примикають до них з будь-якого боку, або припинення на цей строк господарської діяльності в цих приміщеннях;
- невиконання Страхувальником негайної заміни замків (протягом двох діб) у визначених приміщеннях і сховищах на рівноцінні, якщо ключі до цих замків були втрачені.
г) При цьому страховому відшкодуванню не підлягають збитки:
- завдані внаслідок навмисних протиправних дій осіб, які проживають разом з Страхувальником і ведуть спільне з ним господарство;
- що виникли внаслідок навмисних протиправних дій та мають явні ознаки крадіжки або грабежу, з боку осіб, які працюють у Страхувальника, крім випадків проведення підготовки та здійснення цих протиправних дій в час, коли доступ таких осіб до місце розташування визначеного майна був закритий;
- завдані навмисними протиправними діями третіх осіб при знаходженні (в тому числі транспортуванні) визначеного майна за межами території, обумовленої в договорі страхування;
- які виникли внаслідок дії вогню від пожежі, викликаної підпалом, або внаслідок вибуху (якщо вибух не був викликаний навмисним підриванням вибухових пристроїв, набоїв тощо), або внаслідок дії води і/або інших рідин, які розповсюджуються з резервуарів, гідравлічних систем і сантехнічної арматури, і які сталися внаслідок навмисного здійснення особами будь-якої визначеної вище протиправної дії або спроби її здійснення.
- завдані внаслідок військових дій або впливу будь-яких проявів ядерної енергії на території, обумовленій договором страхування.
д) За цими Правилами не відшкодовуються збитки, що завдані внаслідок крадіжки, грабежу або розбою такому майну:
- касовим і аналогічним їм апаратам до моменту законного вилучення з них накопичених готівкових грошових сум;
- торговим або розмінним автоматам з пристроями для прийому монет і купюр, включаючи самі монети і купюри.
е) Перераховані в цьому пункті касові і торгові апарати (автомати) не вважаються спеціальними сховищами або місцями зберігання майна.
4. Наїзду техніки, що рухається.
Причиною завдання збитків є зіткнення з застрахованим майном або наїзду на це майно технічних засобів, що рухаються під керуванням або без керування людини та використовують для пересування будь-які види енергії, незалежно від того, контролюються вони людиною в момент зіткнення або наїзду, або не контролюються.
5. Аварії технічних систем, в тому числі систем енергопостачання.
Причиною завдання збитків є раптовий вихід з ладу (пошкодження, які заважають нормальній експлуатації або роблять її неможливою) технічних систем (машин, апаратів, приладів тощо), в тому числі раптове відключення електроенергії, водопостачання, опалення, інших видів енергопостачання, що привело до знищення або пошкодження застрахованого майна. При цьому страхуванням не покриваються збитки, викликані будь-яким ризиком з інших перерахованих в розділі 3.2 цих Правил ризиків.
6. Проникнення рідин з інших приміщень.
а) Причиною завдання збитків є випадкова дія на це майно води (або інших рідин), що проникла в місця розташування цього майна (виключно у підвальних або напівпідвальних приміщеннях) з сусідніх (чужих) приміщень, в тому числі підтоплення внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод.
б) При страхуванні будівель та споруд при цьому також відшкодовуються витрати на розчищення тільки підвальних або напівпідвальних приміщень застрахованих будівель (споруд) від наслідків страхового випадку.
в) Якщо це встановлено договором страхування, відшкодовуються:
- збитки від пошкоджень по п. 3.2.6. цих Правил, які завдано машинам, обладнанню, котлам, електроустаткуванню, що використовуються для промислових та комерційних цілей;
- збитки від пошкодження застрахованого майна гарячим або конденсованим паром, що проник в підвальні або напівпідвальні приміщення з сусідніх (інших) приміщень;
- збитки від втрати орендної (квартирної плати) та збитки від перерви у виробництві внаслідок визначених вище пошкоджень.
г) Не відшкодовуються збитки:
- які сталися внаслідок раптового включення з будь-яких причин в сусідніх (чужих) приміщеннях протипожежних систем;
- від пошкодження застрахованого майна рідиною (водою) внаслідок проникнення в приміщення з цим майном рідин (в тому числі дощу), снігу, граду і бруду з інших приміщень через незачинені двері, а також через отвори, зроблені спеціально, або які виникли внаслідок ветхості або будівельних дефектів;
- від підвищеної вологості всередині підвальних або напівпідвальних приміщень внаслідок прибирання і чищення цих приміщень або застрахованого майна;
- причинені заходами пожежогасіння, які виконувалися з метою запобігання подальшому поширенню вогню;
- від заливання рідиною застрахованого майна, яке зберігалося в підвальних, напівпідвальних приміщеннях на відстані менш 20 см від поверхні полу.
По бажанню Страхувальника, майно може бути застраховане як від всіх, так і від окремих страхових ризиків. При цьому визначені для страхування ризики повинні бути конкретизовані договором страхування в залежності від причин їх виникнення.
Обсяг відповідальності Страховика може бути розширений. Додатково договором страхування може передбачатись відшкодування всіх необхідних та доцільно проведених витрат, що понесені Страхувальником за згодою Страховика на:
1. заходи по розбиранню і/або переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, виконані для рятування майна і/або з метою зменшення збитків.
2. прибирання вказаної у договорі страхування території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. Необхідність перерахованих у п.3.4 Правил витрат визначається Страховиком.
Страхування розповсюджується на страхові випадки, які відбулися в період дії договору. Якщо страховий випадок, який відбувся в період дії договору страхування з причин, що мали місце або почали діяти до початку страхування, відшкодування буде виплачено тільки в тому випадку, якщо Страхувальнику нічого не було відомо і не повинно було бути відомо про причини, які привели до настання цього страхового випадку.
Якщо в договорі страхування не передбачено іншого, Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування по збитках, завданих застрахованому майну, внаслідок:
а) ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення;
б) військових дій, маневрів, інших військових заходів і їх наслідків, а також дії бомб, мін, інших знарядь війни;
в) громадянської війни, народних заворушень різного роду та страйків;
г) конфіскації, націоналізації, знищення, пошкодження застрахованого майна та інших подібних заходів, які здійснюються згідно розпоряджень військової, цивільної влади або політичних організацій на території дії договору;
д) стихійних явищ, - при оголошенні території дії договору страхування зоною стихійного лиха до моменту укладання договору страхування;
е) грубої необережності Страхувальника або його посадових осіб, в тому числі при здійсненні ними експериментальних або дослідних робіт з використанням застрахованого майна;
є) знищення або пошкодження іншого застрахованого майна, яке виникло прямо та безпосередньо внаслідок корозії, гниття, природного зносу, самозапалення або інших природних властивостей будь-якого майна, яке застраховано по договору страхування.
Страхування не поширюється на:
а) готівку в будь-якому вигляді;
б) акції, облігації та інші цінні папери;
в) дорогоцінні метали у зливках та дорогоцінне каміння в оправах або без них;
г) технічні носії інформації для комп'ютерних та аналогічних систем, зокрема магнітні плівки, касети, диски, блоки пам'яті тощо;
д) марки, монети, грошові знаки, малюнки, картини, скульптури, інші колекційні матеріали або твори мистецтва;
е) вибухові та легкозаймисті предмети, матеріали та речовини;
є) майно, прийняте для перевезення або транспортування;
ж) засоби наземного (в тому числі залізничного), повітряного та водного транспорту.